[Download] ✤ Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto ➸ Fikret Başkaya – Writerscompany.co.uk

Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto G Ndelik Hayat M Za Dokunan Bir Manifesto Bu Inde Ya Ad M Z Sistemle Birlikte Ki Isel Tercihlerimizi De Sorgulamam Za Yard Mc Olan, Retimden T Ketime, Bireyden Topluma, Do Adan Teknolojiye Geni Bir Er Eveyi Tart Ma Olana SunanNas L Bir Ihtiya Lar Hiyerar Isine Tabiyiz Leri Teknoloji Toplumsal Ve Bireysel Olarak Bizi Ne Kadar Ilerletti Ge Erli Retim, T Ketim Ve Ya Am Tarz , Do A Toplum Metabolizmas N Nas L Bozdu Tar M Ve G Da D Nyas N Kimler Rehin Ald Enerji Sorunu Ve Iklim Krizi, Insanl Nereye G T R Yor Bir Y K M Ve Katliam Arac Olarak Otomobiller, Hayat M Z Nas L Ku Att Ve Ok Daha Fazlas Belki De En Nemlisi Ba Ka Bir Alternatif M Mk N M Ba Ka Bir Uygarl K In Manifesto, Neyi, Nerede, Nas L Retmeli, Nas L T Ketmeli, Nas L Ya Amal Sorular Ekseninde, Mevcut Zel M Lkiyet Sistemine Alternatifi, M Tereklere Dayanan Yeni Bir Demokrasiyi De Tart Yor.Bu Zl Ve Etkileyici Manifestonun Yazar Fikret Ba Kaya N N S Zleriyle E Er Eylerin Ger E Ini S Ylemeye Niyetliyseniz, O Zaman I E Yalan Ve Ikiy Zl L Te Hir Ederek Ba Laman Z, Al Lm Genel Alg N N D Na Kman Z, Eyleri Ad Yla A Rma Basiretini Ortaya Koyman Z Gerekecektir Zira, Ilerleme , Modernle Me , Kalk Nma , B Y Me , Vb Ad Na Art K Insanl N Gelece I Riske At Lm Bulunuyor Fakat, Tuhaf Bir Eli Ki De S Z Konusu D Nyay Bu Hale Getirenler, Kendilerini H L Insanl N Ve Uygarl N Timsali Olarak Sunmay Ba Ar Yorlar


About the Author: Fikret Başkaya

Do Dr Fikret Ba kaya 1940 Denizli do umlu, ele tirel yaz lar yla tan nan sol g r l yazar.Lise e itimini zmir Atat rk Lisesi nde yapt Daha sonra Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi iktisat ve maliye b l mlerini bitirdi Paris ve Poitiers niversitelerinde doktora renimini tamamlad Yurt d nda bulundu u s re boyunca azgeli mi lik, emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme ge i10 thoughts on “Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto

  1. says:

    Anarko kom nizan bir deneme metni Kapitalizmden bahsetti i yerlerde hakl ama dayanaklar zay f, sosyalizmden bahsetti i yerlerde haks z ve dayanaklar zay f Daha ziyade bir ki isel hayat tavsiyesi olarak okunabilir, politik ve siyasi iktisadi a dan pek bir ey s ylemiyor.


  2. says:

    erdi i fikirlerin neredeyse tamam na kat lsam da bunlar n m temadiyen tekrarland bu kitab sevemedim Ayr ca, kitapta olduk a fazla kullan lan sa mal k , ak ls zl k gibi tabirler bir g r savunmak i in ne kadar faydal ve...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *